ปลดล๊อดจาราชกิจานุเบกษา
คำถาม

ร.ต.อ ทวี มารอด ได้ถูกปลดล็อดจากกรมบังคับคดีแล้วตั้งแต่ปี 2552ยังไม่ได้ปลดล๊อดจาราชกิจานุเบกษา คดีแดง 2432/2547


จาก คุณ ปนัดดา มารอด วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕
คำตอบ

-คดีของ ถูกปลดจากการล้มละลายแล้ว ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดลูกหนี้จากล้มละลาย [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 832/2547 187/2548 1312/2548 1457/2548 57/2547 2932/2547 2432/2547 1122/2547 1587/2547 3507/2547 807/2548 2232/2545 2312/2547 957/2547 1412/2547] ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 120 ง วันที่  13 ตุลาคม 2552


จาก คุณ กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕