ประกาศกระทรวงมหาดไทย
คำถาม

ต้องการค้นหาเกี่ยวกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องตั้งเปลี่ยนแปลงเขตตำบลไผ่ เป็น ตำบลสร้างปี่ ในท้องที่อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งตำบลสร้างปี่แยกมาจากตำบลไผ่  ประมาณปี พ.ศ. 2538  ทำไมหาไม่เจอรบกวนช่วยตอบด้วยนะคะ


จาก คุณ พนารัตน์ บุญตา วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓
คำตอบ

ได้ตรวจสอบการกำหนดเขตตำบลล่าสุดของการแบ่ง

เขตตำบลสร้างปี่ พบว่า มีในประกาศกระทรวง

มหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่

อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ฉบับประกาศและ

งานทั่วไป เล่ม 114 ตอนพิเศษ 96 ง วันที่

15 ตุลาคม 2540จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓
ตอบคำถาม