๘๒๙๙ ตรวจสอบการล้มละลาย
ผู้ถาม : รมิดา แก่งอินทร์ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๙๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๖:๑๓:๒๓ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๒๙๘ ปลดล้มละลายแล้วหรือยังครับ
ผู้ถาม : ชวลิต ประถมชัย - [ ๑๐๓.๒๒.๒๐๑.๒๔๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๒๐:๒๖:๕๔ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๒๙๗ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : สุวรรณี ธรรมประทีป - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๑.๒๐๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓:๓๕:๒๐ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๒๙๖ ขอถามเรื่องปลดล้มละลายค่ะ
ผู้ถาม : มณฑิรา - [ ๑๐๓.๒๒.๒๐๑.๒๕๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๙:๕๙:๘ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๒๙๕ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : สุพัฒน์ชัย - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๒๐๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐:๑๑:๘ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๒๙๔ ตรวจสอบบุคคลล้มละลาย
ผู้ถาม : บรรพต - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๘๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐:๔๔:๒๐ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๒๙๓ เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่
ผู้ถาม : แป้ง - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๒๐๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๒๐:๑๐:๑๕ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๒๙๒ ปลดล็อคล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : ประธาน เศรษฐมาตย์ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๑๙๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๔:๑๖:๓๕ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๒๙๑ ล้มละลาย
ผู้ถาม : จริญาภรณ์ ภู่บาง - [ ๑๐๓.๒๒.๒๐๑.๒๔๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๑:๔๓:๔๗ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๒๙๐ การปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : นางพฤษวรรณ นรรัตน์ - [ ๑๐๓.๒๒.๒๐๑.๑๐๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐:๕๐:๒๖ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๒๘๙ ล้มละลาย และปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : สิทธิชัย - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๑๙๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๙:๑:๑๖ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๒๘๘ ปลดล้มละลายแล้วหรือยัง
ผู้ถาม : สมบูรณ์ ตันวรรณรักษ์ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๙๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๑:๘:๕๒ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๒๘๗ มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ผู้ถาม : ปุณณาสา - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๒๓๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๘:๓๙:๔๒ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๒๘๖ ประกาศราชกิจจาปลดล้มละลายหรือยัง?
ผู้ถาม : นายอุสาห์ หรือ ธนกฤต บุตรมะ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๒๓๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๖:๔๔:๓๙ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๒๘๕ เรื่องปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : ประภัสสร จิตติอร่ามกุล - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๑๔๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๑:๕๐:๓๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๘๔ ค้นหารายชื่อ ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ
ผู้ถาม : ทวีศักดิ์ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๑๙๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๒:๕๘:๑๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๘๓ ต้องการลบคำถามและคำตอบ เนื่องจากพาดพิงชื่อบุคคลที่3 ต้องทำอย่างไร
ผู้ถาม : พิมพ์ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๒๐๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๘:๒๑:๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๘๒ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
ผู้ถาม : สมชาย - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๒๔๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๕:๕๒:๓๒ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๒๘๑ ได้รับการปลดล้มละลายแล้วหรือยังครับ
ผู้ถาม : จอมพล วงศ์บรรณาคม - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๘๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๔:๓๓:๔๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๘๐ คำสั่งปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : อรปรียา เก่ทอง - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๑๐๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐:๕๓:๔๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๗๙ ได้รับการปลดหรือยัง
ผู้ถาม : โก๊ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๗.๓๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๒:๓๔:๓๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๗๘ ปลดล้มละลาย?
ผู้ถาม : พลอยไพลิน พิสุทธิ์นพคุณ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๘๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๒๐:๑๖:๓๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๗๗ เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่
ผู้ถาม : พิรุณทิพย์ แท่นแก้ว - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๒๐๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๑:๔๖:๒๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๗๖ ประกาศฉบับที่ 95 ตอน 2
ผู้ถาม : สุภัทร์ ไชยกุล - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๑๐๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๗:๒:๒๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๗๕ ปลดจากล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : วิทวัฒน์ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๙๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐:๑๕:๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๗๔ อยากทราบว่าเป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่
ผู้ถาม : ประเสริฐ ศรีลาศักดิ์ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๒๐๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๕:๒:๔๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๗๓ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : หทัยชนก - [ ๑๐๓.๒๒.๒๐๑.๒๔๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓:๒๗:๒๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๗๒ อยากทราบว่าเป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่
ผู้ถาม : พรรณทิพย์ - [ ๑๗๓.๒๔๕.๕๓.๘๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๗:๔๒:๔๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๗๑ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : มานิตย์ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๒๐๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๑:๗:๑๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๗๐ ใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ผู้ถาม : กุลภัสสรณ์ วจนะเสถียร - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๑๐๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๔:๑๖:๑๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๖๙ ตรวจสอบบุคคลถูกพิทักษ์ทรัพย์
ผู้ถาม : พิศมัย - [ ๑๐๓.๒๒.๒๐๑.๒๕๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓:๕๗:๔๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๖๘ ตรวจสอบบุคคลถูกพิทักษ์ทรัพย์
ผู้ถาม : พิศมัย - [ ๑๐๓.๒๒.๒๐๑.๒๕๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓:๕๔:๔๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๖๗ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : นายวรรณรัชต์ บูรณ์ประเสริฐ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๙๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๒๐:๓๒:๕๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๖๖ การปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : อนุวัตร์ สมผดุง - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๑๓๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๒๐:๓๗:๕๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๖๕ ปลดล้ม
ผู้ถาม : กานดา พีระพงษ์ - [ ๑๐๓.๒๒.๒๐๑.๑๓๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๙:๑๐:๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๖๔ คดีแดง ล.1677/2554
ผู้ถาม : มาลา ปีตาสัย - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๒๐๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๖:๑๙:๑๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๖๓ ปลดล้มละลายแล้วหรือไม่
ผู้ถาม : มาลา ปีตาสัย - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๒๐๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๖:๑๕:๒๓ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๖๒ ผู้ค้ำประกันสามารถฟ้องผู้เช่าซื้อรถยนต์ที่ตัวเองค้ำประกันได้หรือไม่
ผู้ถาม : นายชัย ชัยพฤกษ์***ล - [ ๑๐๓.๒๒.๒๐๑.๑๔๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๕:๒๘:๕๐ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๒๖๑ นายวิเวช ไหวมา ล้มละลายหรือไม่
ผู้ถาม : อภิญญา ทองคำ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๙๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๙:๒๘:๑๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๖๐ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : นางกานดา พีระพงษ์ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๙๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๙:๔๗:๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๕๙ โดนคดีอะไรบ้างคะ
ผู้ถาม : สุรัตน์ตา - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๑๙๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๗:๑๓:๒๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๕๘ ประกาศรายการทรัพย์สินของบริษัทที่ล้มละลาย
ผู้ถาม : สวัสดิ์ ข่ายม่าน - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๑๐๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓:๕๐:๒๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๕๗ คดีหมายเลขแดง ที่ ล 10675/2554
ผู้ถาม : จิต - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๑๓๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐:๓๔:๒๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๕๖ ราชกิจจา
ผู้ถาม : เด็กดี - [ ๑๐๓.๒๒.๒๐๑.๑๓๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๔:๔๘:๓๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๕๕ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : คุณจอย2510 - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๒๐๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓:๔๓:๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๕๔ เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่
ผู้ถาม : ณัฐธยาน์ ธิราชรัมย์ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๑๓๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๑:๓๐:๒๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๕๓ คำถามครับ
ผู้ถาม : ผู้รอคอย - [ ๑๐๓.๒๒.๒๐๑.๒๔๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๒๑:๓๕:๑๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๕๒ ปลดล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : กันตพงษ์ คุตติกุล - [ ๑๐๓.๒๒.๒๐๑.๒๓๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๒๒:๕๗:๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๕๑ ปลดบุคคลล้มละลาย
ผู้ถาม : ภัสกร - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๑๐๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๕:๔๓:๒๓ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๕๐ วันที่ประกาศใช้ราชกิจจานุเบกษา
ผู้ถาม : วันชัย - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๑๓๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๑:๒๓:๕๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๔๙ เปิดไฟล์ไม่ได้
ผู้ถาม : นิชาภา - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๒๕๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๙:๔๑:๕๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๔๘ พ้นสภาพจากบุคคลล้มละลาย
ผู้ถาม : นันทวรรณ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๑๙๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๘:๙:๔๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๔๗ การปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : สรพล สันธิศิริ - [ ๑๐๓.๒๒.๒๐๑.๑๐๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๙:๔๐:๑๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๔๖ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : วัฒนา ชัยปกรณ์วงศ์ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๒๐๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๔:๕๙:๔๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๔๕ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : จุฑามาศ - [ ๑๐๓.๒๒.๒๐๑.๒๔๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓:๕๕:๔๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๔๔ ปลดล้มละลายหรือยังครับ
ผู้ถาม : ณรงค์ ทองปันดี - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๒๐๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๒:๒๘:๕๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๔๓ ค้นหาพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ไม่เจอ
ผู้ถาม : สำนักงานทางหลวงที่2(แพร่) - [ ๑๐๓.๒๒.๒๐๑.๑๓๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๑:๑๘:๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๔๒ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : วาสนา ปั้นพานิช - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๑๐๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๒๑:๐:๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๔๑ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : เสริมศรี - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๑๙๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๙:๓๘:๑๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๔๐ การปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : นางสมบูรณ์ เจริญวัฒน์ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๑๙๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๖:๓๘:๕๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๓๙ การปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : นายพงศ์ชินาต ทิมแก้ว - [ ๑๐๓.๒๒.๒๐๑.๑๒๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๒:๕๑:๓๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๓๘ ราชกิจจาฯของปู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด(งปประมาณ 2559)ประกาศหรือยังครับ
ผู้ถาม : พ.ต.สมบัติ จันทรทานนท์ - [ ๑๐๓.๒๒.๒๐๑.๒๔๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๒:๒๓:๓๙ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๒๓๗ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : มานิตย์ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๒๐๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๑:๔๐:๓๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๓๖ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : นางประทุมวรรณ มังษา - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๒๓๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๑:๔:๓๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๓๕ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : จุฑาทิพย์ - [ ๑๐๓.๒๒.๒๐๑.๒๔๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๖:๓๘:๓๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๓๔ คำสั่งปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : อรปรียา เก่ทอง - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๒๐๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๒๑:๑๘:๒๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๓๓ อยากขอตรวจสอบว่ามีชื่อปลดล้มละลายหรือยังคะ
ผู้ถาม : จินดาพร - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๒๓๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๕:๓๒:๑๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๓๒ ตรวจปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : อันนา - [ ๑๖๒.๑๕๘.๓.๒๓๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓:๖:๓๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๓๑ ประกาศยศ***ราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
ผู้ถาม : ศักดา - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๒๐๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๑:๓๘:๓ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๒๓๐ พ้นสภาพจากการเป็นบุคคลล้มละลาย
ผู้ถาม : นันทวรรณ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๙๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓:๑๖:๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๒๙ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : สมทรง - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๒๐๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๒:๒๔:๓๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๒๘ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : นางวาสนา ปั้นพานิช - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๑๐๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๐:๔๙:๕๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๒๗ คดีเเดง ล.564/2536 ปลดล้มละลายหรือยังครับ
ผู้ถาม : สมเกียรติ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๙๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑:๑:๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๒๖ มีคำสั่งว่ที่ร.ต.ต.เมื่อ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕และว่าที่ร.ต.ท.เมื่อ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ลงในราชกิจจานุเบกษายังครับ หาไม่เจอครับ
ผู้ถาม : ศักดา - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๒๔๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๓:๑๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๒๕ โดนคดีอะไรคะ
ผู้ถาม : พรทิวา - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๑๙๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๙:๕๘:๒๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๒๔ คำถามครับ
ผู้ถาม : ผู้รอคอย - [ ๑๐๓.๒๒.๒๐๑.๒๓๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒:๕๖:๕๙ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๒๒๓ โดนคดีอะไรคะ
ผู้ถาม : พรทิวา - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๑๙๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๘:๑๕:๓๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๒๒ คดีแดง ล ที่ 10675/2554
ผู้ถาม : จิต - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๒๐๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๖:๓๑:๕๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๒๑ คดีแดง ล ที่ 10675/2554
ผู้ถาม : จิต - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๒๐๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๖:๓๑:๓๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๒๐ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : ชลิยพร ผาสุข - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๙๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๑๔:๔๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๑๙ คดีแดง 669/2543 ปลดล้มละลายรึยังคะ
ผู้ถาม : พรทิวา - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๑๙๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓:๓๙:๕๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๑๘ พรบ. การให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ ฉบับล่าสุดปีอะไรครับ
ผู้ถาม : นิทัศน์ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๘๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๑๗:๓๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๑๗ ไม่ทราบว่าคดี ล. 2073/2554 ได้ปลดล้มละลายแล้วหรือยัง ถ้ายังสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ไหนครับ
ผู้ถาม : ธีระพงษ์ - [ ๑๐๓.๒๒.๒๐๑.๒๓๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๕๙:๓๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๑๖ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : Tatsuya - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๑๐.๑๘๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๑:๕๑:๕๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๑๕ ปลดบ้มละลายหรือยังครับ
ผู้ถาม : นายกิตติคุณ - [ ๑๙๙.๒๗.๑๓๓.๑๙๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๘:๔๖:๑๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๑๔ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : เอกชัย - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๑๒๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๑:๓๔:๓๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๑๓ กฎกระทรวง
ผู้ถาม : แสงดาว กำเนิดมี - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๑๓๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑:๓๘:๑๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๑๒ อยากทราบว่าเป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่
ผู้ถาม : เขมิศา - [ ๑๐๓.๒๒.๒๐๑.๑๒๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๑:๒:๓ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๑๑ การปลดการล้มละลาย
ผู้ถาม : กฤษณา - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๒๔๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๐:๔:๕๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๑๐ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : สลิป2510 - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๒๐๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๕:๓๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๐๙ เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่
ผู้ถาม : ดาราวรรณ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๑๐๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๘:๔๘:๒๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๐๘ เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่
ผู้ถาม : ดาราวรรณ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๑๐๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๘:๔๖:๔๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๐๗ เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่
ผู้ถาม : ดาราวรรณ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๑๐๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๘:๔๕:๒๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๐๖ เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่
ผู้ถาม : ดาราวรรณ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๑๐๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๘:๔๔:๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๐๕ เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่
ผู้ถาม : ดาราวรรณ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๑๐๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๘:๔๒:๒๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๐๔ เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่
ผู้ถาม : ดาราวรรณ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๑๐๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๘:๔๐:๒๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๐๓ เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่
ผู้ถาม : ดาราวรรณ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๑๐๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๘:๓๗:๕๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๐๒ ตรวจสอบปลดการล้มละลาย
ผู้ถาม : ธีรกานต์ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๒๔๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๓๐:๑๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๐๑ ตรวจสอบปลดการล้มละลาย
ผู้ถาม : นายอุดม - [ ๑๐๓.๒๒.๒๐๑.๑๓๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๑๒:๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๒๐๐ ตรวจสอบปลดการล้มละลาย
ผู้ถาม : นายเทวิน - [ ๑๐๓.๒๒.๒๐๑.๒๔๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๔๓:๕๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
หน้าที่ จากทั้งหมด 83 หน้า แสดงรายการที่ 8299 - 8200 จากข้อมูลทั้งหมด 8299 รายการ
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10   >>
คำถามด้านการบริการข้อมูล
ลำดับที่ เรื่อง