ประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ
คำถาม

กระผมเมื่อครั้งยศ ส.อ.อากรณ์ กาญจนามัย ได้รับเหรียญพิทักษ์ ชั้นสองเล่มที่ 92 ตอนที่ 249 หน้า 11 ขณะนี้กระผมยังไม่ฉบับจริงของประกาศ กรุณาลงตอบด้วย


จาก คุณ พ.ท.อากรณ์ ณ นคร [๑๑๘.๑๗๓.๑๗๙.๑๕๕ ตั้งคำถามวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๙:๒๐:๒๒]
คำตอบ

แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนที่ 249 วันที่ 6 ธันวาคม 2518

กรณีของท่านที่ว่า "ขณะนี้กระผมยังไม่ฉบับจริงของประกาศ" นั้น หมายถึงเรื่องใด ขอให้ท่านระบุคำถามให้ชัดเจนกว่านี้ด้วย

ทั้งนี้ หากเป็นกรณีเกี่ยวกับบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน และเหรียญราชการชายแดน ขอให้ท่านศึกษารายละเอียดได้ที่ http://www.nakhonphanom.go.th/nakhonphanom/News/vmail/Manual.pdf 

หากมีปัญหาในการค้นหาข้อมูลราชกิจจานุเบกษา โปรดสอบถามที่ โทร. 02 280 9000 ต่อ 124จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕
ตอบคำถาม