ตรวจสอบสถานะบุคคลล้มละลาย
คำถาม

ขอตรวจสอบว่านางมัลลิกา (พิสุทธิ์โกเมน) โชสวัสดิ์ เลขบัตร 3909700098873 เลขที่คดีแดง 8421/2551 จะพ้นจากการเป็บุคคลล้มละลายเมื่อไหร่ และจะต้องยื่นคำร้องขอปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลายด้วยหรือไม่


จาก คุณ มัลลิกา [ ตั้งคำถามวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ ]
คำตอบ

- คดีล้มละลายนั้น ลูกหนี้จะหลุดพ้นจากการล้มละลายได้ก็ต่อเมื่อ

1. ขอประนอมหนี้ โดยลูกหนี้อาจขอประนอมหนี้ได้ 2 ช่วงคือ ขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายและการประนอมหนี้หลังล้มละลาย

2. การปลดลูกหนี้จากการล้มละลาย เมื่อศษลพิพากษาให้ล้มละลายแล้วบุคคลล้มละลายอาจได้รับการปลดล้มละลายได้ 2 กรณี

     2.1  ศาลมีคำสั่งปลดจากการล้มละลายตามมาตรา 71 แห่ง พรบ. ล้มละลายฯ

     2.2 เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตาม มาตรา 81/1 พรบ. ล้มละลายฯ ซึ่งกำหนดบัญญัติให้บุคคลธรรมดาซึ่งศาลพิพากษาให้ล้มละลายแล้วให้ปลดบุคคลนั้นจากล้มละลายทันทีที่พ้นกำหนดระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่ศาลได้พิพากษาให้ล้มละลาย  เว้นแต่เข้ากรณียกเว้น

     2.3 บุคคลนั้นเป็นบุคคลล้มละลายอันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดอันมีลักษณะเป็นการกู้ยืมที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนให้ขยายระยะเวลาเป็น 10 ปี

     ทั้งนี้ รายละเอียด ขั้นตอน วิธีการหรือเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับคดีล้มละลายของท่านเองนั้น  ควรติดต่อไปที่กรมบังคับคดีในเขตอำนาจศาลตามคดีของท่านซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงจะทำให้ท่านได้ข้อมูลที่ละเอียดยิ่งขึ้นจาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕
ตอบคำถาม