วีธีการขอคัดถ่ายคำสั่งปลดลูกหนี้จากล้มละลาย
คำถาม

เนื่องจากศาลมีคำสั่งปลดลูกหนี้จากการเป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่พ.ศ.2547โดยได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงมีความประสงค์ขอคัดถ่ายคำสั่งของศาลดังกล่าวเพื่อเป็นหลักฐาน  ขอความกรุณาแนะนำวิธีดำเนินการด้วย


จาก คุณ พชร [ ตั้งคำถามวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ]
คำตอบ

การขอคัดถ่ายสำเนาคำสั่งศาล ท่านต้องไปติดต่อขอคัดถ่ายสำเนาที่ศาลล้มละลายที่พิพากษาคดีของท่าน พร้อมทั้งการเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕
ตอบคำถาม