ชื่อที่ประกาศในราชกิจจาผิดต้องทำยังไงค่ะ
คำถาม

ประกาศราชกิจจา เล่ม 128 ตอน 16ข เล่ม 6/2 หน้า 144 ลำดับ 3126 ชื่อนางสาวกุลภัสรณ์ วจนะเสถียร ได้รับเครื่องราชตริตาภรณ์มงกุฎไทย (กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ประกาศชื่อผิดค่ะ ชื่อที่ถูกต้องคือ  กุลภัสสรณ์  จะต้องทำยังไงค่ะในการขอแก้ไขค่ะ รบกวนตอบด้วยค่ะ ขอบคุณจาก คุณ กุลภัสสรณ์ [ ตั้งคำถามวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ]
คำตอบ

ขอให้ท่านติดต่อกับหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน เพื่อขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าว โดยหน่วยงานต้นสังกัดของท่านจะแจ้งขอแก้ไขไปยังสำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสำนักอาลักษณ์ฯ จะดำเนินการส่งเรื่องการแก้ไขมาประกาศในราชกิจจานุเบกษา


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔
ตอบคำถาม