คำสั่งปลดว่าที่ร้อยตรี
คำถาม

ผมบรรจุเมื่อ ๑๙ ส.ค.๕๒ (ยศ.๕๒)ตอนนี้ร้อยโทแล้วยังไม่เห็นคำสั่งปลดว่าที่ร้อยตรีเลยครับ จะหาได้ที่ไหนเพราะต้องพิมพ์มาเก็บไว้ที่แผนกประวัติฯ


จาก คุณ ร.ท.รพีพงศ์ นิติสมบูรณ์ [ ตั้งคำถามวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ]
คำตอบ

ข้อมูลเกี่ยวกับการปลด/เลื่อนยศทหาร จะทำเป็น "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล" ท่านสามารถค้นหาข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ โดยไปที่ "ค้นหาราชกิจจานุเบกษา" พิมพ์ชื่อเรื่องในช่อง "ชื่อเรื่อง (เท่าที่ทราบ)" หากท่านทราบปีที่ประกาศที่แน่นอน ท่านอาจพิมพ์ชื่อปีลงไปด้วยก็ได้ หรือหากไม่ทราบแน่ชัดท่านอาจกำหนดช่วงเวลาที่คาดว่าประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ โดยเลือกที่ "กำหนดช่วงเวลาการค้นหา"

ทั้งนี้ หากท่านพบปัญหาในการค้นหาข้อมูลโปรดสอบถามได้ที่กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-2809000 ต่อ 124-5จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
ตอบคำถาม