ตรวจบุคคลล้มละลาย
คำถาม

ต้องการทราบว่าน.ส.สมรจรรย์ มีคุณสมบัติ  และนายสราวุธ มีคุณสมบัติ เป็นบุคคลล้มละลายหรือยังค่ะ


จาก คุณ นวลจันทร์ [ ตั้งคำถามวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ]
คำตอบ

จากข้อมูลของราชกิจจานุเบกา พบเพียงข้อมูลของนายสราวุธฯ โดยข้อมูลล่าสุด ได้แก่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดลูกหนี้จากการล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ 1035/2546 ให้ปลดนายสราวุธฯ จากการเป็นบุคคลล้มละลาย นับแต่วันที่ 2 มีนาคม 2550 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 39 ง วันที่ 8 พฤษภาคม 2550) ดังนั้น ตามข้อมูลดังกล่าวนายสราวุธฯ จึงไม่มีฐานะเป็นบุคคลล้มละลาย


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔
ตอบคำถาม