ราชกิจจานุเบกษา ฉบับล่าสุด (การรายงานทรัพย์ก่อน/หลังรับตำแหน่ง)
คำถาม

ราชกิจจานุเบิกษาฉบับที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ของนักการเมืองท้องถิ่น


จาก คุณ ร.ต.เผด็จ [ ตั้งคำถามวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ ]
คำตอบ

ประกาศของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งกำหนดเกณฑ์รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ปัจจุบันเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดเกณฑ์รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนที่ 93 ง วันที่ 21 พ.ย.43 หรืออาจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง 2 สำนักงาน ป.ป.ช. หมายเลขโทรศัพท์ 02-5284800-49 (เบอร์กลาง)


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔
ตอบคำถาม