ตรวจชื่อบุคคลล้มละลาย
คำถาม

ขอทราบว่า นาย วิญญลักษณ์ โสรัต เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่ ตั้งแต่วันที่เท่าไร


จาก คุณ เอกธนา [ ตั้งคำถามวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ ]
คำตอบ

-ตรวจสอบแล้วยังไม่พบว่ามีประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ให้ท่าน นายวิญญลักษณ์ โสรัต ที่ ๒ คดีหมายเลขแดงที่ ล. 5208/2553 เป็นบุคคลล้มละลายแต่อย่างใด คดีของท่านอยู่ระหว่างพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 163 ง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔
ตอบคำถาม