ราชกิจจาเครื่องราชฯ ปี 2541
คำถาม

ขอความกรุณาลงประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ปี พ.ศ. 2541 ของ***ราชการ สังกัดสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ ด้วยค่ะ เนื่องจากค้นหาแล้วไม่พบ


จาก คุณ ศิวนาถ [ ตั้งคำถามวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ ]
คำตอบ

การค้นหาไม่พบ ไม่ได้เเสดงว่าไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา จากการตรวจสอบพบ่วา ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เล่ม ๑๑๕ ตอน ๒ ข (เล่มที่ ๐๐๘) วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๑ ซึ่งขอให้ท่านได้ตรวจสอบรายชื่อต่อไป

            นายสรรพวุฒิ  อุไรวรรณ  ตอบจาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔
ตอบคำถาม