ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2553
คำถาม

 ขอเรียนถามว่านางจุไรรัตน์ จันทร์ทอง สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงาน กศน.สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานต้นสังกัด ได้ทำเรื่องขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำ ปี 2553ไม่ทราบได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2553หรือไม่และมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร

 จาก คุณ นางจุไรรัตน์ จันทร์ทอง [ ตั้งคำถามวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ ]
คำตอบ

ขอให้ท่านสอบถามไปที่สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โทร 02 280 9000 ต่อ 425-427
จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔
ตอบคำถาม