เล่ม๑๒๘ ตอนพิเศษ ง
คำถาม

ขอแก้คำถาม ลำดับที่๓๔๔๔ จากเล่ม๑๒๗ เป็นเล่ม๑๒๘ ตอนพิเศษ ง ตอนพิเศษ ๒ง มีหรือไม่ เห็นแต่ ตอนพิเศษ ๑ง และ***มไป ตอนพิเศษ ๓ง และ ๔ง


จาก คุณ พิศณุ แสนพลกรัง [ ตั้งคำถามวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ ]
คำตอบ

ได้ตรวจสอบแล้ว มีราชกิจจานุเบกษาเล่ม 128 ตอนพิเศษ 2 ง ทั้งหมด 27 เรื่อง แต่ไม่ปรากฏบนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถค้นหาเรื่องทั้งหมดในเล่มตอนดังกล่าวได้ ขอขอบพระคุณค่ะ


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔
ตอบคำถาม