ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
คำถาม

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของพนักงานส่วนท้องถิ่นปี๒๕๕๓ หรือยัง


จาก คุณ ถาวร [ ตั้งคำถามวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ]
คำตอบ

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ของแต่ละปี  จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาในปีถัดไป เช่น ประจำปี 2552 จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาใน ปี 2553  ดังนั้น  หากได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ในปี 2553 จะมีประกาศรายชื่อในปี 2554


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓
ตอบคำถาม