รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชฯขั้นสายสะพาย ปี 2553
คำถาม

รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชฯ ขั้นสายสะพาย ปี 2553 กระทรวงศึกษาธิกำร ประกาศในราชกิจจา เล่มไหนครับ

   ขอบพระคุณจาก คุณ สภา เศรษฐนุรักษ์ [ ตั้งคำถามวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ]
คำตอบ

ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี ๒๕๕๓ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ ท่านสามารถสืบค้นหารายชื่อผู้ที่ท่านต้องการทราบได้ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาต่อไป

             นายสรรพวุฒิ อุไรวรรณ ตอบจาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓
ตอบคำถาม