ประกาศราชกิจจานุเบกษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2553
คำถามจาก คุณ พิชญา บุญนาม [ ตั้งคำถามวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ]
คำตอบ

ได้ประกาศรายชือ่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี ๒๕๕๓ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗  ตอนที่  ๑๔  ข  วันที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๕๓ ท่านสามารถค้นหาในเว็บไซต์ของราชกิจจานุเบกษาwww.ratchakitcha.soc.go.th  ได้

                  นายสรรพวุฒิ อุไรวรรณ  ตอบจาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓
ตอบคำถาม