รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย(ม.ว.ม.)
คำถาม

ขอทราบรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย 

ม.ว.ม. ประจำปี 2553 ประกาศหรือยังค่ะ ราย นายศิลปสิทธิ์  ทับทิธงไชยจาก คุณ สำอางค์ แสงอรุณ [ ตั้งคำถามวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ]
คำตอบ

ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี ๒๕๕๓ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอน ๑๔ ข  วันที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๕๓ ซึ่งราย นายศิลปสิทธิ์  ทับทิมธงไชย  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.) หน้า ๑๗  ลำดับที่ ๓๙๔

  นายสรรพวุฒิ  อุไรวรรณ  ตอบจาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓
ตอบคำถาม