ต้องการค้นหาลำดับที่ประกาศราชกิจจาฯ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
คำถาม

ต้องการทราบการค้นหาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่มที่ 113 ตอนที่ 25 ข ลว 25 ธันวาคม 2539 เล่ม 8/1 หรือ 8 ไม่แน่ใจ หน้า 12 อยากทราบลำดับที่......ที่ได้เครื่องราชย์ฯ ของนายบุญเพ็ง  เนื้ออ่อน  สังกัดเดิมคือสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) กระทรวงศึกษาธิการ จะต้องค้นหาที่ไหนค่ะ


จาก คุณ นางวาสนา สายกลม [ ตั้งคำถามวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ ]
คำตอบ

กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาขอเรียนว่า การพระราชทานเครื่องราช

อิสริยาภรณ์เป็นเรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาทุกปี แต่ละคราว

มีรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานนับแสนราย จึงขอแนะนำให้ท่านสอบถาม

โดยตรงที่กลุ่มงานฐานันดร สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

หมายเลขโทรศัพท์ 02 2809000 ต่อ 426 และ 427

จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วจาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓
ตอบคำถาม