ขอรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราช ทช ปี 2541
คำถาม

ขอรายชื่อ ผู้ที่ได้รับเครื่องราช ทช เล่มที่ 115 ตอนที่ 2 ข หน้า 147 ลำดับที่ 12 ลงวันที่ 18 มกราคม 2541 ชื่อนายเกตุ  เปี้ยอุตร เพื่อนำไปขอเครื่องราชในชั้นต่อไปจาก คุณ นางสาวรุ่งรัศมี พรมพิทักษ์ [ ตั้งคำถามวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ ]
คำตอบ

ท่านสามารถสืบค้นได้เองโดยเข้าไปที่เวปไซต์http://www.ratchakitcha.soc.go.th

(๑) คลิก "ประกาศ/ค้นหาราชกิจจานุเบกษา"

(๒) คลิก "ค้นหาราชกิจจานุเบกษา"

(๓) ในช่อง "ชื่อเรื่อง (เท่าที่ทราบ" พิมพ์คำว่า "เครื่องราช วรรค ชื่อหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน" (เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กรมสามัญศึกษา กรมสารนิเทศ เป็นต้น)

(๔) คลิกเลือก "ประเภท ข"

(๕) ระบุเล่ม "๑๑๕"   ตอน " ๒ " ในช่อง เล่ม:  ตอน:

(๖) คลิก "เริ่มการค้นหา" และเปิดดูรายละเอียดภาพ ดูรายชื่อของท่านแล้ว Print เอกสารใช้งานได้

 กรณีที่ท่านต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โปรดติดต่อไปยังสำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โทร ๐๒ ๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๖, ๔๒๗จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓
ตอบคำถาม