ค้นหาประกาศ
คำถาม

อยากทราบประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (กำหนดเขตตำบลถ้ำ)


จาก คุณ ชนิษฐ์ภัค [ ตั้งคำถามวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ ]
คำตอบ

ท่านสามารถค้นหาเรื่องดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

"ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา"

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนพิเศษ 2 ง  วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2540จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓
ตอบคำถาม