รายชื่อรับเงิน พสร.ปี 50
คำถาม

ปฏิบัติงานในจังหวัดปัตตานีแต่ ต.ค.49-ต.ค.50


จาก คุณ ด.ต.ชัชรินทร์ เวฬุวันใน [ ตั้งคำถามวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ]
คำตอบ

ขอให้ท่านสอบถามจากต้นสังกัดของท่าน

เพื่อให้ได้ความชัดเจนจาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓
ตอบคำถาม