คดีฟ้องล้มละลาย
คำถาม

อยากทราบว่ามีรายชื่อถูกฟ้องล้มละลาย หรือ ไม่  ขอบคุณมากครับ

ชื่อ    นายสัมฤทธิ์  เอกธรรมกุล  หรือ  นายกัณษ์ฉัตภ์  รัชตพัฒน์สคุณ

ถ้ามี ถูกฟ้องล้มละลายเมื่อใด  เลขคดีดำ-แดง อะไร และจะถูกปลดล้มละลายเมือใดจาก คุณ กัณษ์ฉัตภ์ รัชตพัฒน์สคุณ [ ตั้งคำถามวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ]
คำตอบ

นายสัมฤทธิ์ฯ ถูกศาลล้มละลายกลางมีคำสั่ง

วันที่ 25 ก.พ. 2553 คดีหมายเลขแดงที่

ล. 2718/2553 ตามประกาศเจ้าพนักงาน

พิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์

เด็ดขาด เล่ม 127 ตอนที่ 120 ง

วันที่ 3 ส.ค. 2553 ซึ่งต้องจัดการทรัพย์สิน

เพื่อใช้ให้กับลูกหนี้ จึงจะได้รับการปลดจาก

ล้มละลาย

 จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓
ตอบคำถาม