ประกาศ เรื่อง ตั้งกิ่งอำเภอแปลงยาว กิ่งอำเภอเขาสวนกวาง
คำถาม

These two minor districts were created in 2521, but the search function returned no announcement on their creation. How come these are the only districts which were not announced? Or are the entries missing in the database?


จาก คุณ Andy [ ตั้งคำถามวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ]
คำตอบ

ไม่ปรากฏประกาศจัดตั้งกิ่งอำเภอแปลงยาว  และกิ่งอำเภอเขาสวนกวางในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา  ขอได้โปรดสอบถามกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ว่ามีประกาศเรื่องดังกล่าวหรือไม่  หมายเลขโทรศัพท์  02 2419000จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓
ตอบคำถาม