ราชกิจจาพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล
คำถาม

ร.อ.อรรถพล  จันธิมาคำสั่ง กห ที่ 919/2549 ลง 17 พ.ย.49 เรื่อง เลื่อนยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล  อยากทราบราชกิจจา พระราชทานยศ จาก ว่าที่ ร.อ.  เป็น  ร.อ.    จะค้นหาได้จาก รกจ.เล่มใดจาก คุณ ร.อ.อภิสิทธิ์ สิมทราช [ ตั้งคำถามวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓ ]
คำตอบ

ขอให้ท่านตรวจสอบจากต้นสังกัดของท่านก่อน

ว่าได้ดำเนินการและลงประกาศใน เล่ม ตอนใด

เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบค้นหาจาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓
ตอบคำถาม