อยากทราบว่ารายชื่อผู้ได้รับเครื่องราช ฯ ปี 50 ประกาศเมื่อไหร่คะ
คำถามจาก คุณ คนท้องถิ่น [ ตั้งคำถามวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ ]
คำตอบ

ผู้ได้รับเครื่องราช ปี 50 ประกาศเล่ม 125 ตอนที่ 13 ข วันที่ 25 มิถุนายน

2551

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็น

ที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย

ชั้นต่ำกว่าสายสะพายจาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒
ตอบคำถาม