การขอรับใบกำกับเครื่องราชย์
คำถาม

ขอเรียนถามครับ คือว่าปี 2551 ผมได้รับเครื่องราชย์ชั้น จม.(ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 15 ส.ค.2552) และตอนนี้ผมได้โอนย้ายมารับราชการ***กหน่วยงานหนึ่ง กรณีนี้ผมต้องไปติดต่อขอรับใบกำกับเครื่องที่หน่วยงานเดิมใช่หรือไม่ และถ้าผมไม่ไปติดต่อขอรับที่หน่วยงานเดิมนั้น ผมสามารถไปติดต่อขอรับใบกำกับเครื่องราชย์ที่ สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชย์ ได้หรือไม่อย่างไร ขอคำชี้แนะด้วยนะครับ ขอบคุณครับ


จาก คุณ ***ราชการผู้น้อย [ ตั้งคำถามวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ]
คำตอบ

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและรวดเร็ว  ขอแนะนำให้ท่านสอบถามไปยังสำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรง  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ 426, 427จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒
ตอบคำถาม