ประเภทของราชกิจจานุเบกษามีกี่ประเภทครับ
คำถาม

ราชกิจจานุเบกษามีกี่ประเภทครับ แต่ละประเภทได้แก่อะไรบ้าง ท่านใดทราบช่วยอธิบายหน่อยนะครับ


จาก คุณ วีระพงษ์ [ ตั้งคำถามวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ]
คำตอบ

มี ๔ ประเภท ได้แก่

ฉบับกฤษฎีกา หรือประเภท ก ได้แก่ พระราชบัญัติ พระราชกฤษฎีกา หรือ

พระราชกำหนด

ฉบับทะเบียนฐานันดร หรือประเภท ข ได้แก่ ข่าวพระราชสำนัก การพระราช

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ฉบับทะเบียนการค้า หรือประเภท ค ได้แก่ ทะเบียนการค้า จดทะเบียน

หุ้นส่วนบริษัท

ฉบับประกาศและงานทั่วไป ประเภท ง และ ง พิเศษ ได้แก่ ประกาศ

ระเบียบ คำสั่ง นอกเหนือจากประเภท ก - คจาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒
ตอบคำถาม