อยากทราบรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชฯ ปี 2547ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คำถามจาก คุณ สุริยะ [ ตั้งคำถามวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘ ]
คำตอบ

กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาขอเรียนว่าประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย [กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปคกรองส่วนท้องถิ่น] ประกาศราชกิจจานุเบกษา ประเภท ข เล่ม ๑๒๒ ตอน ๑๑ ข เล่มที่ ๖/๑ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘ และได้จัดข้อมูลภาพเพื่อเผยแพร่ไว้ภายใต้เวปไซต์นี้แล้ว ขอได้โปรดใช้บริการดังกล่าวได้ โดยสามารถสืบค้นได้จากหน้า "ค้นหาราชกิจจานุเบกษา" โดยระบุรายละเอียดคลิ๊กเครื่อหมายถูกที่ประเภท "ข" เล่ม "122" หรือใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศราชกิจจานุเบกษาหรือชื่อเรื่องเป็นดัชนีช่วยเหลือในการเข้าถึงข้อมูลภาพโดยสามารถระบุรายละเอียดในช่องชื่อเรื่องเท่าที่ทราบว่า "ส่งเสริมการปคกรองส่วนท้องถิ่น" แล้วกดปุ่มเริ่มการค้นหาจากนั้นให้เลือกหรือคลิ๊กที่ข้อความ "ดูรายละเอียด" ท้ายชื่อที่ต้องการเพื่อสั่งให้เวปเพจเรียกข้อมูลภาพราชกิจจานุเบกษาขึ้นมาใช้งานต่อไป


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘
ตอบคำถาม