พระราชทานเหรียญชายแดน
คำถาม

หารายชื่อผู้ที่ได้รับเหรียญชายแดนได้ที่ไหนจาก คุณ นิราวรรณ [ ตั้งคำถามวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘ ]
คำตอบ

กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาขอเรียนว่า การพระราชทานเหรียญราชการชายแดน นั้น เป็นเรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาทุกปี ปีละหลายคราว แต่ละคราวมีรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานมากถึงหลายพันราย ซึ่งส่วนงานราชกิจจานุเบกษายังไม่มีเครื่องมือช่วยเหลือการค้นหาลงไปในเนื้อหาหรือรายชื่อบุคคลในราชกิจจานุเบกษา จึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องจากต้นสังกัดของท่าน หรือที่ กอ.รมน. โทร. ๐๒ ๒๔๑๓๖๗๒ อีกครั้งหนึ่งแล้วแจ้งให้ทราบเพื่อจะได้จัดให้บริการข้อมูลต่อไป ส่วนการขอแก้ไขรายชื่อบุคคลที่ได้รับพระราชทานจึงต้องดำเนินการโดยหน่วยงานต้นสังกัดเท่านั้น จึงขอให้ท่านแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อส่งเรื่องไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เพื่อดำเนินการต่อไป


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘
ตอบคำถาม