อยากทราบประกาศกระทรวงมหาดไทยค่ะ
คำถาม

อยากทราบประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องดังนี้ค่ะ

1. เรื่องการแบ่งแยกอำเภอ (กิ่งอำเภอลำทะเมนชัยแยกออกจากอำเภอชุมพวง) จังหวัดนครราชสีมา

2. เรื่อง การจัดตั้งสุขาภิบาลหนองบัววง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

3.  เรื่อง การยกฐานะสุขาภิบาลตำบลหนองบัววงเป็นเทศบาลตำบลหนองบัววง กิ่งอำเภอลำทะเมนชัย  จังหวัดนครราชสีมาจาก คุณ นุชรี [ ตั้งคำถามวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ]
คำตอบ

กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาได้ตรวจสอบประกาศกระทรวงมหาดไทย

ทั้ง ๓ เรื่องแล้ว พบว่ามีการนำเรื่องลงประกาศ ดังนี้

1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  แบ่งเขตท้องที่อำเภอชุมพวง

จังหวัดนครราชสีมา ตั้งเป็นกิ่งอำเภอลำทะเมนชัย ประกาศเล่ม 113

ตอนพิเศษ 18 ง วันที่ 26 มิถุนายน 2539

2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลหนองบัววง

อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ประกาศเล่ม 100 ตอนที่ 167

วันที่ 18 ตุลาคม 2526

ซึ่งท่านสามารถสืบค้นทางเว็บไซตืและจัดพิมพ์ได้

ส่วนเรื่องที่ 3 ไม่พบว่ามีการนำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ขอให้ท่านได้โปรดสอบถามไปยังกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องจาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒
ตอบคำถาม