พ.ร.ก.บรหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
คำถาม

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ประกาศในราชกิจจาวันที่เท่าไหร่ ครับ


จาก คุณ อรุณ สดใส [ ตั้งคำถามวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ]
คำตอบ

พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา

เล่ม 120 ตอนที่ 100 ก วันที่ 9 ตุลาคม 2546 และมีผลใช้บังคับถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือวันที่ 10 ตุลาคม 2546จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒
ตอบคำถาม