อยากทราบระเบียบ
คำถาม

ระเบียบสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2547ประกาศเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 47  ไม่ทราบว่าได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือไม่ เพราะได้สอบถามกับสำนังศาลรัฐธรรมนูญแล้ว บอกว่าสืบค้นได้จากราชกิจจานุเบกษา แต่เ***ไปดูแล้วมีแต่ระเบียบอื่น ๆ ไม่ทราบว่าจะสืบค้นข้อมูลระเบียบดังกล่าวได้ทางใดบ้างคับ


จาก คุณ สุรพงษ์ [ ตั้งคำถามวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๒ ]
คำตอบ

กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาได้โทรศัพท์ประสานไปยังสำนักงาน

ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสอบถามถึงระเบียบในเรื่องนี้ว่ามีการส่งมาลง

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือไม่ ได้รับคำตอบว่า มิได้จัดส่ง

มาลงประกาศ  ดังนั้น หากท่านต้องการระเบียบดังกล่าวขอให้ท่าน

ไปยื่นขอข้อมูลข่าวสารได้ที่ศาลรัฐธรรมนูญ  ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้

แจ้งให้ขอได้เลยจาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๒
ตอบคำถาม