ต้องขอเครื่องราชชั้นไหน
คำถาม

ผมรับราชการ ม.ค  2546  เป็นนายช่างโยธา  2  ในสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2  ต่อมา  มกราคม 2548 เลื่อนระดับเป็นนายช่างโยธา  3  ต่อมา  มีนาคม  2549  สอบเปลี่ยนสายงานเป็นวิศวกรโยธา 3  ในสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3  ต่อมา  มีนาคม  2551  เลื่อนระดับเป็นวิศวกรโยธา  4  ปัจจุบันรวมอายุราชการ 6 ปีกว่า  อยากทราบว่าต้องขอเครื่องราชชั้นไหนจาก คุณ ช่างเอก [ ตั้งคำถามวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒ ]
คำตอบ

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและรวดเร็ว  ขอแนะนำให้ท่านสอบถามไปยังสำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรง  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ 426, 427


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒
ตอบคำถาม