รายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชฯ
คำถาม

กระผมดำรงตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 6 เทศบาลตำบลเทพาลัย ต.เทพาลัย  อ.คง  จ.นครราชสีมา ได้รับทราบจากเวปไซต์ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งรายชื่อผู้ที่ทางกรมฯไม่เสนอรายชื่อเพื่อขอรับเครื่องราชฯ ซึ่งทางกรมฯอ้างระบุว่า  กระผมได้รับเครื่องราชฯ ต.ม. ปี 2549 แล้ว ซึ่งกระผมได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ไม่มีรายชื่อของกระผมในปี 2549 และปี 2550 ก็ไม่มีรายชื่อของกระผม  อยากเรียนถามว่ากระผมจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปครับ 


จาก คุณ นายไพศาล หัตถากรณ์ [ ตั้งคำถามวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑ ]
คำตอบ

ขอให้ท่านได้ตรวจสอบไปที่สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

กลุ่มงานฐะเบียนฐานันดี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ซึ่งย้ายที่ทำการ

ชั่วคราวไปที่กรมประชาสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 026182323  ต่อ

2207, 2209จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑
ตอบคำถาม