ค้นราชกิจจาฯ
คำถาม

ค้นราชกิจาฯ ไม่พบข้อมูล  ร.ต.ศราวุธ   สัตตบุศย์ 


จาก คุณ ร.ต.ศราวุธ สัตตบุศย์ [ ตั้งคำถามวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ]
คำตอบ

คำถามที่ท่านสอบถามมามีความไม่ชัดเจนว่า  ท่านประสงค์จะสอบถาม

ข้อมูลของท่านในเรื่องใด  เช่น ในเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์  หรือเหรียญ

พิทักษ์เสรีชน  หรือแต่งตั้งยศ  จึงขอให้ท่านได้โปรดแจ้งข้อมูลที่ท่าน

ทราบอย่างละเอียดเพื่อใช้เป็นแนวทางค้นหาได้อย่างชัดเจน

 

 จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๑
ตอบคำถาม