ผลของการประกาศในราชกิจจาฯ
คำถาม

เคยทราบมาว่าถ้าข้อบัญญัติท้องถิ่นไม่ส่งลงประกาศในราชกิจจาฯ  จะใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณกับบุคคลทั่วไปไม่ได้  ถูกต้องไหมครับ

 จาก คุณ วสันต์ [ ตั้งคำถามวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๑ ]
คำตอบ

ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ  เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย, การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ, การควบคุมกิจการสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร เป็นต้น นั้น  มาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บัญญัติว่าถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาจะนำมาใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้  เว้นแต่ผู้นั้นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๑
ตอบคำถาม