กฎกระทรวงกำหนดบัญชีอัตราเงินเดือน. เพื่อใช้ในการคำนวณเงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย และบำเหน็จบำนาญ. ของพนักงานมหาวิทยาลัย. พ.ศ. 2565
คำถาม

กฎกระทรวงกำหนดบัญชีอัตราเงินเดือน. เพื่อใช้ในการคำนวณเงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย และบำเหน็จบำนาญ. ของพนักงานมหาวิทยาลัย. พ.ศ. 2565 ลงประกาศหรือยังค่ะ


จาก คุณ อารี [๑๗๒.๖๘.๒๓๔.๑๙๔ ตั้งคำถามวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๙:๕๔:๐]
คำตอบ

ยังไม่พบเรื่องดังกล่าวในระบบรับเรื่องของราชกิจจานุเบกษาค่ะ


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕
ตอบคำถาม