ทางน้ำชลประมาตรา5ที่ประกาศตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบัน (โครงการชลประทานพิษณุโลก)
คำถามจาก คุณ นายโสภณ เรือนอุไร [๑๗๒.๗๐.๑๘๙.๑๔๙ ตั้งคำถามวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๙:๓๗:๔๙]
คำตอบ

ขอเรียนว่า เนื่องจากมีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานฯ เป็นจำนวนมาก ชื่อประกาศดังกล่าวจะระบุเป็น (ฉบับที่.../......) โดยมิได้ระบุชื่อทางน้ำไว้ที่ชื่อของประกาศที่จะค้นหาได้ แต่จะระบุในเนื้อหาของประกาศ ซึ่งทำให้ยากต่อการสืบค้น ดังนั้น หากท่านต้องการค้นข้อมูลดังกล่าวขอให้ระบุฉบับของประกาศให้ชัดเจน หากไม่ทราบขอให้ท่านโปรดติดต่อสอบถามไปที่กรมชลประทาน ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่องโดยตรงค่ะ


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕
ตอบคำถาม