ติดตามเรื่องส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คำถาม

อ้างถึง 1.หนังสือ อบต.นากอก ที่ มห 72101/263 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 2.หนังสือ อบต.นากอก ที่ มห 72101/370 ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 3.หนังสือ อบต.นากอก ที่ มห 72101/489 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร มีความประสงค์ขอทราบความคืบหน้าในการส่งเรื่องเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ 1. ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก 2. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 3. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2562 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


จาก คุณ นางสุปรียา คำนนท์ [๑๗๒.๖๘.๑๐๖.๑๑๘ ตั้งคำถามวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๕:๕๕:๒๔]
คำตอบ

ท่านสามารถติดตามเรื่องได้ที่กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา โทร 0 2280 9000 ต่อ 1881-1888 ค่ะ


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕
ตอบคำถาม