ประกาศจัดตั้ง อบต.แม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
คำถาม

กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อายโดยยุบสภาตำบล แม่อาย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2541 และได้เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อายเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖


จาก คุณ ณรงค์เดช บัวหลวง [๑๗๒.๗๐.๑๔๒.๑๘๔ ตั้งคำถามวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓:๕๘:๑๓]
ตอบคำถาม