การบังคับใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น
คำถาม

เรียนถามคะ การบังคับใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น ต้องรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนหรือไม่คะ หรือเมื่อสภาอบต.เห็นชอบร่างและนายอำเภอลงนาม อบต.จัดทำประกาศบังคับใช้เลยคะ #ขอบพระคุณคะ


จาก คุณ จนท.อบต [๑๗๒.๗๐.๑๔๒.๑๘๔ ตั้งคำถามวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐:๕๒:๓]
คำตอบ

การบังคับใช้ข้อบัญญัติต้องสอดคล้องกับกฎหมายแม่บท โดยท่านต้องดูว่า (1) กฎหมายแม่บทกำหนดวันใช้บังคับไว้อย่างไร เช่น กำหนดไว้ว่าต้องประกาศราชกิจจานุเบกษาก่อนถึงจะบังคับใช้หรือไม่ หรือ (2) หากกฎหมายแม่บทมิได้กำหนดว่าต้องลงประกาศราชกิจจานุเบกษาก่อน ให้ดูว่าข้อบัญญัติกำหนดวันใช้บังคับไว้อย่างไร เป็นต้น เนื่องจากข้อบัญญัติท้องถิ่นแต่ละเรื่องตราขึ้นภายใต้กฎหมายแม่บทแตกต่างกัน


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕
ตอบคำถาม