สอบถามผลการส่งข้อบัญญัติท้องถิ่นไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
คำถาม

อบต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร ส่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563 โดยส่งเอกสารตามหนังสือ อบต.โนนหอม ที่ สน 72901/565 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับแบบ EMS ซึ่งทางสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับเอกสารเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 นั้น ณ ปัจจุบัน (วันที่ 28 มกราคม 2565) ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ยังไม่ได้รับแจ้งผลการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด จึงขอสอบถามข้อมูลมายังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ว่าผลการดำเนินการเป็นประการใด ขอความอนุเคราะห์ได้โปรดแจ้งให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมทราบด้วย


จาก คุณ นางสาวสิตา จันทราศรี [๑๗๒.๗๐.๑๔๒.๖๐ ตั้งคำถามวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๔:๕:๕๑]
คำตอบ

ท่านสามารถติดต่อสอบถามความคืบหน้าได้ที่กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา โทร 0 2280 9000 ต่อ 1881-1888 ค่ะ


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕
ตอบคำถาม