บุคคลล้มละลาย
คำถาม

ล้มละลาย 17 ตุลาคม 2562 ปลดปีไหน


จาก คุณ ชุลีกรณ์ เป็นผลดี [๑๗๒.๗๐.๑๔๓.๑๒๓ ตั้งคำถามวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๒๒:๑๒:๒๗]
คำตอบ

ขอเรียนว่า หากท่านต้องการค้นข้อมูลบุคลล้มละลายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ขอได้โปรดระบุ หมายเลขคดีแดง หรือชื่อและนามสกุล ให้ชัดเจน หากไม่ระบุข้อมูลดังกล่าวจะไม่สามารถค้นข้อมูลได้ค่ะ ทั้งนี้ หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคดีของท่านขอให้ติดต่อไปที่กรมบังคับคดี ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่องโดยตรงค่ะ


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕
ตอบคำถาม