จำนวนหน้าในประกาศไม่ครบถ้าน หายไปบางหน้า
คำถาม

เล่มที่ 116 ตอนที่ 50 ง วันที่ 24 มิถุนายน 2542 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก หน้าที่หายไปคือ หน้า 18-19 ในส่วนของตำบลดินทองครับ ไม่ทราบว่าจะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนครับ


จาก คุณ นายนันทวัฒน์ โตเทียน [๑๗๒.๗๐.๑๔๒.๖๐ ตั้งคำถามวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐:๔๒:๔๓]
ตอบคำถาม