ระยะทางพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นดำรงราชานุภาพเสด็จตรวจราชการหัวเมืองฝ่ายเหนือ_เอกสารไม่ตรงหน้า กลายเป็นหน้า ๔๔๑ แทน ๔๓๖
คำถาม

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๕ แผ่นที่ ๔๒ นัมเบอร์ ๔๓๖_436.PDF_ระยะทางพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นดำรงราชานุภาพเสด็จตรวจราชการหัวเมืองฝ่ายเหนือ_เอกสารไม่ตรงหน้า กลายเป็นหน้า ๔๔๑ แทนจะเป็นหน้า ๔๓๖


จาก คุณ สมยศ ดวงประทีป [๑๗๒.๖๘.๑๐๖.๑๑๘ ตั้งคำถามวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๘:๓๘:๓๑]
ตอบคำถาม