วันที่มีผลใช้บังคับของกฎหมายลำดับรอง
คำถาม

กรณีที่กฎหมายลำดับรอง เช่น คำสั่ง ระบุว่า "ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป" และลงท้ายคำสั่งว่า "สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔" แต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น "วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔" ขอเรียนถามว่า กรณีดังกล่าว วันที่มีผลใช้บังคับของคำสั่งคือวันใดระหว่างวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ กับวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ หรือ***กนัยหนึ่งกล่าวคือ ถ้อยความ "ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป" นั้น หมายถึงตั้งแต่วันที่สั่งหรือวันที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ค่ะ


จาก คุณ พิชชา [๑๗๒.๖๘.๑๐๖.๑๒๖ ตั้งคำถามวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๘:๒:๒๖]
คำตอบ

ขอเรียนว่า กรณีตัวอย่าง คำสั่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ผู้มีอำนาจลงนามออกคำสั่ง ส่วนวันที่ประกาศในราชกิจานุเบกษาเป็นวันที่ประกาศเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกันค่ะ


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔
ตอบคำถาม