แสดงความเห็นเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูล
คำถาม

เนื่องจากการค้นหาข้อมูลในราชกิจจาฯ  มีความยุ่งยากในการค้นหา หากไม่ทราบเรื่องที่ประกาศ วันที่ประกาศ ตลอดจนรายละเ***ยดที่ได้กำหนดให้ผู้ขอรับข้อมูลกรอก ค่อน***งมากเกินไปและผู้ขอข้อมูลไม่ทราบว่าจะกรอกได้อย่างไรเนื่องจากไม่ทราบรายละเ***ยดที่ให้กรอก   เช่นกรณีอยากทราบว่าได้รับเครื่องราชประเภท ตริตราภรณ์ช้างเผือกแล้วหรือไม่ หากไม่ทราบวันประกาศเลขประกาศก็จะไม่สามารถสืบค้นข้อมูลได้เลย  ซึ่งทาง web master ได้แนะนำให้โทรศัพท์สอบถามโดยตรง ซึ่งน่าจะเป็นการสร้างภาระให้กล่มงานที่รับผิดชอบ ในการรับโทรศัพท์เพื่อตอบคำถามเพียงเล็กน้อย

 จาก คุณ นางสาวบุณณดา สมศรี [ ตั้งคำถามวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๑ ]
คำตอบ

กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาขอเรียนว่า  การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเรื่องที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาทุกปี แต่ละคราวมีรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานนับแสนราย  และส่วนงาน
ราชกิจจานุเบกษายังไม่มีเครื่องมือช่วยเหลือในการค้นหาเนื้อหาหรือรายชื่อบุคคลอันเป็นรายละเอียด
ภายในราชกิจจานุเบกษาแต่ละเรื่องได้  ประกอบกับในบางท่านมิได้ระบุตระกูล ชั้นตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ได้รับ  รวมทั้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาไว้ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบ
ให้บริการได้อย่างสมบูรณ์  ทางกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาจึงได้แนะนำให้ท่านสอบถามโดยตรงไปยังกลุ่มงานฐานันดร สำนักอาลักษณ์
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐๙๐๗๑ ต่อ ๔๒๕ - ๔๒๗ จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วต่อไป เพราะทางกลุ่มงานสำนักอาลักษณ์และเครื่องราช มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อบุคคลที่ได้รับพระราชทานทั้งหมดและเป็นหน่วยงานต้นเรื่องที่ส่งเรื่องดังกล่าวมาลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเมื่อท่านได้ข้อมูลเล่มตอนที่ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว สามารถนำข้อมูลที่ได้มาสืบค้นได้ที่หน้าราชกิจจานุเบกษา "ค้นหาราชกิจจานุเบกษา" โดยระบุ เล่ม ตอน หรือชื่อหน่วยงานของท่าน เช่น "กองทัพบก" ในช่อง "ชื่อเรื่อง (เท่าที่ทราบ)" และคลิ๊กปุ่ม "เริ่มการค้นหา" ต่อไป เมื่อมีการแสดงผลในเรื่องที่ท่านต้องการท่านสามารถเปิดดูรายละเอียดภาพโดยคลิ๊กที่ปุ่ม "ดูรายละเอียดภาพ" เพื่อนำไปใช้งานต่อไป


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๑
ตอบคำถาม