นายพิเชษฐ์ รอดภัย ได้รับการปลดจากล้มละลายหรือยังครับ
คำถาม

นายพิเชษฐ์ รอดภัย ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้เป็นผู้ล้มละลาย


จาก คุณ นายจำลอง สังเศษ [๑๗๒.๖๘.๒๔๒.๑๕๐ ตั้งคำถามวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๖:๔๗:๒๕]
ตอบคำถาม