นายพิเชษฐ์ รอดภัย ได้รับการปลดจากล้มละลายหรือยังครับ
คำถาม

นายพิเชษฐ์ รอดภัย ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้เป็นผู้ล้มละลาย


จาก คุณ นายจำลอง สังเศษ [๑๗๒.๖๘.๒๔๒.๑๕๐ ตั้งคำถามวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๖:๔๗:๒๕]
คำตอบ

ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/D/059/57.PDF เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๙ ง หน้า ๕๓ ประกาศ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ตอบคำถาม