ประสงค์จะขอ Download บริการ
คำถาม

ประสงค์จะขอ Download บริการ แผนที่แนบท้าย พรฎ.กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินฯ พ.ศ.2543 เล่มที่ 117 ตอนที่ 91 ก วันที่ 4 ต.ค.43 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00019362.PDF


จาก คุณ พลอย [๑๗๒.๖๘.๑๔๖.๒๐๘ ตั้งคำถามวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๔:๕๒:๕๖]
ตอบคำถาม